Start » Slider » Bony dla młodych bezrobotnych – złóż wniosek

Bony dla młodych bezrobotnych – złóż wniosek

Bony dla młodych bezrobotnych – złóż wniosek
Wyświetlono 1 518 razy

Bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe przeznaczone dla bezrobotnych do 30 roku życia czekają w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jeśli chcesz zmienić swoje życie zawodowe, znaleźć pracę lub zmienić branżę –  skorzystaj z bonów. Oferta PUP jest skierowana do młodych bezrobotnych oraz pracodawców, którzy są zainteresowani przyjęciem pracownika na staż lub refundacją części wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Od września można uzyskać BON:

– na staż,

– na szkolenie,

– na zatrudnienie.

Bon szkoleniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego finansuje się bezrobotnemu, do kwoty 3 823,32zł, łącznie koszty:

1)   jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2)   niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3)   przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a)    do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b)   powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4)   zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, przy czym odległość między miejscem zamieszkania, a miejscem odbywania szkolenia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania a miejsca odbywania szkolenia wynosi łącznie ponad 3 godziny środkami komunikacji publicznej – wypłacany w formie ryczałtu  wypłacanego uczestnikowi szkolenia w wysokości:

a)  do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b)  powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c)   powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Starosta finansuje koszty, o których mowa powyżej, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje łącznie:

1)   koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;

2)   koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Wniosek o przyznanie bonu stażowego.

Pracodawca zainteresowany przyjęciem na staż bezrobotnego w ramach bonu, zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o organizację stażu. Szczegółowe informacje dot. ww. wniosku: tel. 061 8345 645, 677, 703

Bon zatrudnieniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy, który stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku (obowiązującego na dzień wydania bonu).

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego.

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o zawarcie umowy o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, w ramach przyznanego bonu zatrudnieniowego.

Szczegółowe informacje dot. ww. wniosku: tel. 061 8345 645, 677, 703

Aktualne oferty pracy w Luboniu

Źródło: PUP Poznań


Komentarze 2 komentarze

  1. Skandal pisze:

    Co za KRETYNIZM !!!

  2. Bożena pisze:

    Czemu kretynizm?? Urzędnicy szukają robotę ludziom po omacku, ale ten bon szkoleniowy wygląda OK. Ja na śmieciówkach się nie łapię nawet na takie bon ton 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *