Start » Co nowego » Odpady – wzrost cen

Odpady – wzrost cen

Wyświetlono 487 razy

Komunikat w sprawie wzrostu stawek i zmian w systemie gospodarowania odpadami w Luboniu

Szanowni Państwo,

samorządy w całym kraju mają problem z rosnącymi stawkami za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

W całej Polsce rosną ceny odbioru i zagospodarowania odpadów. Powoduje to konieczność podniesienia opłat dla mieszkańców, które wzrastają nawet o 100%. Przykładami są ostatnie podwyżki w Gdyni o 131%, Gdańsku o 100%, Warszawie o ponad 100%, a w Łodzi o 85%. Nieco mniej w Bydgoszczy o 69%.

W Wielkopolsce stawki opłat także drastycznie wzrastają. W gminach, z którymi sąsiadujemy: Komornikach, Dopiewie, Puszczykowie czy Stęszewie (należącymi do Związku Międzygminnego „Selekt”, do którego Luboń również kilka lat temu należał) mieszkańcy będą płacić 27 zł.

Podajemy Państwu dla porównania powyższe stawki, by zasygnalizować, że wszystkie miasta i gminy w Polsce borykają się z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów. Należy przy tym pamiętać, iż każda gmina ma swoją specyfikę. Różne są ilości odpadów w przeliczeniu na mieszkańca, gminy mają także zróżnicowaną częstotliwość odbioru odpadów. Niektóre samorządy są właścicielami instalacji, inne przekazują odpady do instalacji, w których ceny ich zagospodarowania są zróżnicowane. Odległość do instalacji również wpływa na stawkę opłaty. Wreszcie, niektóre samorządy mają obowiązujące jeszcze przez pewien czas, „stare” umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak gminy zrzeszone w Związku GOAP, w tym miasto Poznań czy Swarzędz. Wszystkie te składowe mają decydujący wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też stawki opłat w poszczególnych gminach mogą się różnić.

Zapewne zapytają Państwo czy Miasto Luboń może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami i tym samym wziąć na siebie część rosnących kosztów? Niestety, zgodnie z prawem, miasto Luboń nie może tego zrobić.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata pobierana od mieszkańców musi odzwierciedlać realne koszty gospodarki odpadami. Innymi słowy, dokładanie pieniędzy z innych źródeł, np. kosztem gminnych inwestycji, nie jest zgodne z prawem. Tymczasem, ze względu na wzrost kosztów, planowane wydatki w 2020 roku na system gospodarowania odpadami w Luboniu wzrosną o ponad 3,6 miliona złotych. Stąd przykra, ale konieczna decyzja związana z podniesieniem opłat dla mieszkańców.

Działania podjęte w celu zminimalizowania skali podwyżki opłat za śmieci.

Rozumiejąc zaistniałą sytuację, miasto Luboń zainicjowało działania, w porozumieniu z gminami Tarnowo Podgórne, Rokietnica oraz Mosina, dzięki którym uniknęło w tym roku jeszcze bardziej drastycznej podwyżki. Nasza współpraca, rozpoczęta już jesienią ubiegłego roku,  zaowocowała powołaniem grupy zakupowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu na zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz podpisaniem porozumienia, pomiędzy Luboniem i Tarnowem Podgórnym, w sprawie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Pozwoliło to uzyskać dla Lubonia ceny za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji niższe, aniżeli ceny obowiązujące obecnie w instalacji przetwarzania odpadów w Piotrowie Pierwszym, do której dotychczas trafiały śmieci z Lubonia.

Aby zapewnić możliwość utrzymania uzyskanych korzyści cenowych, wpływających na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, rozpoczęliśmy działania w kierunku budowy w Luboniu stacji przeładunkowej odpadów. Jej posiadanie jest niezbędne, z uwagi na konieczność spełnienia wszystkich wymogów, zmienionego w ostatnim okresie prawa, dotyczącego gospodarowania odpadami.

Niestety, pomimo działań ze strony Urzędu Miasta, w związku z drastycznym wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów, spowodowanym uchwalonymi przez Parlament zmianami prawa, jak również wzrostem cen energii, paliw oraz kosztów pracy, planujemy, że od 1 marca 2020 roku mieszkańcy Lubonia zapłacą za śmieci 26 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi przez Parlament, od 1 maja 2020 roku będzie obowiązywać w Luboniu ujednolicona dla wszystkich mieszkańców stawka za odbiór odpadów. Samorządy nie mogą różnicować opłaty, ponieważ segregacja staje się obowiązkiem dla każdego. Osoby, które pomimo ciążącego na nich obowiązku, od dnia 1 maja 2020 roku nie będą segregowały odpadów, niestety zapłacą o wiele wyższą stawkę. Miasto po udokumentowaniu braku segregacji będzie nakładało sankcję w postaci dwukrotnie wyższej opłaty.

Przyczyny wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wzrost stawek za odbiór oraz zagospodarowanie śmieci ma wpływ wiele czynników, w tym przede wszystkim:

 • nowe, rygorystyczne zasady gospodarki odpadami wprowadzone przepisami prawa, które weszły w życie w ostatnim roku, jak przepisy dotyczące rejestru BDO, wprowadzenie dodatkowych wymagań dla zbierających i magazynujących odpady w postaci obowiązku posiadania całodobowego monitoringu wizyjnego, konieczności zabezpieczenia roszczeń oraz restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe;
 • kolejny roczny wzrost o 59% opłaty „marszałkowskiej” – z kwoty 170 zł w 2019 roku do 270 zł w 2020 roku za tonę odpadów (w 2017 r. opłata „marszałkowska” za składowanie na składowisku jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła 120 zł, w 2018 – 140 zł);
 • problemy z zagospodarowaniem surowców wtórnych, na skutek „zamknięcia” na te surowce rynku w Chinach i napływ tych śmieci do Polski z zachodniej Europy, co spowodowało kolosalny wzrost stawek opłat za te odpady. Dla przykładu w 2019 roku za makulaturę recyklerzy płacili około 100 zł za tonę, natomiast teraz trzeba zapłacić recyklerom za przyjęcie tego surowca prawie 500 zł za tonę;
 • dyrektywy unijne, które wymagają, aby od 2020 roku 50% wytwarzanych w Polsce odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła było objęte odzyskiem, przy jednoczesnym braku w Polsce i Europie wystarczającego rynku i zapotrzebowania na zebrane surowce wtórne;
 • wprowadzenie segregacji odpadów na 5 frakcji. Od 2020 roku, oprócz odpadów zmieszanych, szkła i opakowań, dodatkowo będziemy oddzielnie przyjmować papier oraz bioodpady, które będą teraz odbierane przez cały rok;
 • nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusza wprowadzenie dodatkowych obowiązków kontrolnych, w tym odnośnie właściwej segregacji odpadów przez mieszkańców;
 • wzrost cen energii elektrycznej czy paliw;
 • wzrost wynagrodzeń, na skutek wzrostu płacy minimalnej z 2200 zł do 2600 zł;
 • brak odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzenie na rynek produktów, co skutkuje przerzuceniem kosztów recyklingu na samorządy i mieszkańców.

Powyższe czynniki przyczyniły się do wzrostu ceny przyjęcia od miasta Luboń odpadów komunalnych w instalacji w 2020 roku. Wzrost cen przyjęcia odpadów  obrazuje poniższa tabela z przykładami wybranych frakcji odpadów.

Frakcja odpadów

Wzrost cen w styczniu 2020 r. w porównaniu do cen z 2016 r. [%]

Wzrost cen w styczniu 2020 r. w porównaniu do cen z stycznia 2019 r. [%]

Odpady zmieszane

109

15

Odpady zielone

38

0

Papier i plastik (zmieszane odpady opakowaniowe)

ponad 580

125

Szkło

zysk ze sprzedaży zmniejszył się o 100%

0

Odpady wielkogabarytowe

192

70

Papier i tektura

595

543

Poniżej tabela obrazująca procentowy wzrost opłaty marszałkowskiej.

 

W Luboniu drastycznie rośnie ilość wytwarzanych przez mieszkańców śmieci.

Jak podaje GUS, statystyczny Polak w 2018 roku „wyprodukował” 320 kg odpadów, to o 8 kg więcej niż rok wcześniej i o 17 kg więcej niż w roku 2017. W Luboniu liczba ta wyniosła w 2018 roku 416 kg odpadów na jednego mieszkańca. W 2019 roku jeden mieszkaniec Lubonia wyprodukował średnio 492 kg odpadów. To więcej aniżeli średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, która w 2018 roku wynosiła 487 kg odpadów na mieszkańca.

Niestety, zwiększona ilość odpadów wpływa na wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania. Najwyraźniej widać to na przykładzie zmieszanych odpadów opakowaniowych – papieru i plastiku. W porównaniu z rokiem 2016, koszt zagospodarowania opakowań wzrósł w Luboniu o 580%. Kilka lat temu spółka Kom-Lub Sp. z o.o., odbierająca odpady w Luboniu, uzyskiwała za ten surowiec satysfakcjonującą cenę. Dziś musi płacić za te odpady prawie tyle, ile płaci za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych. Tymczasem ilość zbieranych opakowań wzrosła w 2019 r. o ponad 320 ton w porównaniu z rokiem 2018. Z uwagi na konieczność ochrony środowiska, spełnienia wymogów prawa, uzyskania poziomów odzysku, segregacja jest niezbędna. Jeśli chcemy ograniczyć wzrost cen za śmieci, każdy z nas musi ich mniej wytwarzać.

Wraz ze wzrostem ilości śmieci, rośnie koszt ich odebrania, transportu, przeładunku, składowania i ostatecznie zagospodarowania.

Projektowane stawki i ulgi w opłatach za śmieci w Luboniu w 2020 roku:

 • planowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę na miesiąc będzie wynosić, począwszy od 1 marca 2020r., 26 zł;
 • zniżka dla osób posiadających Kartę dużej rodziny wyniesie 2 zł od osoby;
 • planowana od 1 maja 2020 r. zniżka dla osób kompostujących odpady będzie wynosić 1 zł od osoby;
 • planowana od 1 maja 2020 r. stawka opłaty dla osób, które nie będą segregowały odpadów będzie wynosić 2-krotność stawki podstawowej.

Inne istotne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Luboniu w 2020 roku, z uwagi na konieczność dostosowania się do uchwalonych w ostatnim okresie zmian prawa:

 • od 1 maja 2020 r. rozpocznie się odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Będziemy je zbierać przez cały rok, łącznie z odpadami zielonymi, w brązowych pojemnikach na bioodpady. Nie będziemy odbierać odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli mieszkaniec wystawi je w workach;
 • do dnia 1 maja 2020 r. mieszkańcy będą musieli kupić brązowy pojemnik na bioodpady, zgodny z normą EN-840-1, wyposażony w otwory wentylacyjne i tacę ociekową (obowiązek ten istnieje także w ZM „Selekt”, ZM GOAP, gminach Rokietnica i Mosina). Szacunkowy koszt pojemnika o pojemności 120 l będzie wynosił około 160 zł, natomiast pojemnika o pojemności 240 l – 185 zł;
 • od 1 maja 2020 r. z systemu gospodarowania odpadami wyłączone zostaną nieruchomości niezamieszkałe (w tym np. nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza). Przedsiębiorcy będą musieli do 10 maja 2020 r. zawrzeć umowę z podmiotami uprawnionym do świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Luboń. Spółka Kom-Lub Sp. z o.o. proponuje naszym przedsiębiorcom zawarcie takiej umowy, ponieważ nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem w gminach Mosina, Rokietnica, Tarnowo Podgórne oraz w gminach zrzeszonych w ZM „Selekt”;
 • od dnia 1 maja 2020 r. odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz na pół roku;
 • od dnia 1 maja 2020 r. zmienia się sposób zbierania papieru (oddzielenie od tworzyw sztucznych);
 • od dnia 1 stycznia 2020 r. zmienił się sposób naliczania opłat dla rodzinnych ogrodów działkowych – opłaty są naliczane za faktyczną ilość wystawianych pojemników z odpadami;
 • zmienia się termin składania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – należy je składać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce zmiana.

Michał Popławski
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *