Start » Co nowego » Konsultacje – reforma oświaty w Luboniu

Konsultacje – reforma oświaty w Luboniu

Wyświetlono 1 285 razy

List intencyjny Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń do mieszkańców. Miejsca i terminy konsultacji społecznych

 

Szanowni Państwo,

9 stycznia br. Prezydent RP podpisał przyjęte przez Parlament ustawy: Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Ustawy te nakładają na samorządy obowiązek przeprowadzenia reformy oświaty w szkołach.

Od kilku miesięcy trwały prace roboczego zespołu ds. reformy oświatowej powołanego przez Burmistrza. Zespół przeprowadził dogłębną analizę aktualnej sytuacji w gminie oraz możliwych wariantów zmian wynikających z wprowadzanych ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi:

– Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a co za tym idzie, uczniowie takiej szkoły stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej.

– Z dniem 1 września 2017 r. nie będzie klas I gimnazjum, a w latach następnych będą wygasały kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

– Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września br. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami dotychczasowe gimnazjum można przekształcić w:

– ośmioletnią szkołę podstawową (tak będzie w przypadku Gimnazjum nr 2),

– włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej (to przypadek Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1)

W roku szkolnym 2017-2018 i 2018-2019 w szkołach tych prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, do czasu wygaśnięcia tych klas. Co ważne, uczniowie klas gimnazjalnych, które będą funkcjonowały w strukturach ośmioletniej szkoły podstawowej otrzymają świadectwa ustalone dla dotychczasowych publicznych gimnazjów.

Również zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę, z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

Przepis ten stosuje się również do wicedyrektorów tych szkół. Natomiast dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej (przypadek Gimnazjum nr 2).

Dyrektor szkoły podstawowej, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej (przypadek SP 3 i G 1).

Podsumowując, w pierwszej kolejności powstał projekt nowej sieci szkół biorący pod uwagę przede wszystkim dobro uczniów oraz zminimalizowanie skutków wprowadzanej reformy na pracę nauczycieli.

Warto podkreślić, że ustalając sieć szkół, w myśl wprowadzonych przepisów, gmina powinna dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej, to znaczy obejmującą klasy od I do VIII. Zatem, projektowana sieć lubońskich szkół przedstawia się następująco:

– ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 1,

– ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 2,

– ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi powstała z połączenia dotychczasowych: Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1,

– ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 4,

– ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 powstała z przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum nr 2.

 

W konsekwencji zmian na terenie Lubonia od 1.09.2017 r. będzie istniała sieć 5 publicznych szkół podstawowych, co powoduje konieczność zmiany rejonizacji tych szkół (dotychczasowych obwodów).

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017-2018.

Takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na możliwości i warunki lokalowe poszczególnych szkół i nie zmieni w sposób diametralny dotychczasowego rytmu i czasu pracy szkół. W przypadku uczniów nowej Szkoły Podstawowej nr 5 znacząco skróci drogę do szkoły i da możliwość ujednolicenia godzin rozpoczęcia, i kończenia zajęć lekcyjnych we wszystkich szkołach.

W celu szczegółowego zapoznania Państwa z wprowadzanymi zmianami obwodów szkolnych zapraszam na spotkanie informacyjne:

– 13.02.2017 r., godz. 18 – Szkoła Podstawowa nr 1

– 15.02.2017 r., godz. 18 – Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 1

– 16.02.2017 r., godz. 18 – Szkoła Podstawowa nr 4

– 17.02.2017 r., godz. 18 – Gimnazjum nr 2

– 20.02.2017 r., godz. 18 – Szkoła Podstawowa nr 2

 

Szanowni Rodzice, zdaję sobie sprawę, że każda zmiana, szczególnie narzucona odgórnie, rodzi pewien niepokój dotyczący przyszłości, ale jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem uda nam się przejść ten okres pozytywnie i, w co wierzę, niezależnie od aktualnej sytuacji, z korzyścią w przyszłości dla naszych dzieci.

Mateusz Mikołajczak

Zastępca Burmistrza Miasta Luboń


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *