Start » Polityka / samorząd » Budżetowa 40. Sesja Rady Miasta Luboń (14 grudnia 2017 r.)

Budżetowa 40. Sesja Rady Miasta Luboń (14 grudnia 2017 r.)

Wyświetlono 890 razy

 

Zaczęło się od głosu mieszkańca, tym razem tylko jednego. Bogdan Tarasiewicz, niezmordowany w walce o interes mieszkańców ul. Uroczej, ironicznie w zamiarze, jak sadzę, podziękował władzom miasta za zainteresowanie problemami tej drogi i zapowiedział, że nie spocznie po świętach w kontynuowaniu tej jeszcze nie zakończonej batalii. Inni mieszkańcy nie przybyli na sesję, choć do podjęcia była przecież najważniejsza uchwała – budżet. Podział pieniędzy miejskich na najbliższy rok. Także Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028. W imieniu burmistrz Małgorzaty Machalskiej zaprezentował je skarbnik, Mirosław Stromczyński. Gdyby nie pytania radnego Marka Samulczyka, które wzbudziły zdziwienie zastępcy burmistrza Michała Popławskiego, gdyż odpowiedzi na nie padły na komisjach, nie byłoby dyskusji nad tymi projektami. Odbyła się ona także na posiedzeniach komisji, na tyle przekonująco, że opinia komisji była pozytywna. Zatem przyjęcie uchwał na sesji stało się tylko formalnością. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie na temat obydwu projektów. Oto najważniejsze postanowienia Rady:

– dochody budżetu na 2018 rok – 125 375 765,44 zł, z tego: dochody bieżące – 116 065 449,31 zł; majątkowe – 9 310 316,13 zł (obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 27 776 353 zł; dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 507 450 zł);

– wydatki budżetu na 2018 r. – 137 882 837,32 zł z tego: bieżące – 110 820 229,23 zł; majątkowe – 27 062 608,09 zł (wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – 27 776 353 zł; na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 868 501 zł; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 11 153 514,06 zł);

– Deficyt budżetu – 12 507 071,88 zł – zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

– łączna kwota planowanych przychodów budżetu – 17 882 413,81 zł;

– łączna kwota planowanych rozchodów budżetu – 5 375 341,93 zł;

– limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów – 22 382 413,81 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 4 500 000 zł.

– Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do 4 500 000 zł oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na przesunięciu wydatków między poszczególnymi zadaniami – do 30% planowanej pierwotnie kwoty wydatków na dane zadanie inwestycyjne.

– Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4 500 000 zł (nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich).

– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 595 000 zł; wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – 595 000 zł;

– rezerwy: ogólna – 138 000 zł, celowe – 882 000 zł, z tego: na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 – 500 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 382 000 zł.

 

Psy do Poznania

Radni uchwalili, że bezdomne zwierzęta z Lubonia znajdą opiekę w Poznaniu, na podstawie międzygminnego porozumienia.

 

Nowe MPZP

Uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla „Starego Lubonia – rejon ul. Cichej” i zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Żabikowo Północ”, m.in. część terenu za kościołem św. Barbary i willą, oznaczony UK (teren zabudowy usługi sakralnej), zamieniono na UO (usługi oświatowe).

 

Wokół alkoholu

Przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz uchwałę o dofinansowaniu powiatowej izby wytrzeźwień. Ta ostatnia decyzja budzi moje zdziwienie tym, że została przyjęta jednogłośnie. Od czasu odzyskania przez nasz kraj suwerenności w 1989 roku toczyły się dyskusje na temat sensowności utrzymywania takich przybytków, niewątpliwych reliktów komunizmu. Przypomnijmy, że alkohol jest legalnie sprzedawanym artykułem spożywczym, a izby wytrzeźwień nie mają wiele wspólnego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Są za to często miejscem patologicznym i wyzwalającym po dwóch stronach złe emocje. Ich koszt nie tylko obciąża wszystkich obywateli, ale opłaty za nie rujnują, i tak już dotknięte złym losem, rodziny alkoholików. Często też trafiają do nich ludzie incydentalnie nietrzeźwi, którym tym bardziej należna byłaby pomoc medyczna i odwiezienie, w tym wypadku płatne, do domu, lub pod opiekę osób bliskich. Na pewno nie powinni być poddawani presji, nierzadko przemocy, obsługi izb wytrzeźwień. To nie jest, jak pokazują doświadczenia polskie i innych krajów, droga do zahamowania plagi alkoholizmu, jaką dotknięte jest nieustannie nasze społeczeństwo.

 

Usuwanie azbestu

Udzielono powiatowi poznańskiego pomocy w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na fundusz dofinansowania dla usuwających azbest ze swoich gospodarstw w 2018 r. Jest to kontynuacja działań zgodnych z dyrektywą UE, zobowiązującą do usunięcia tej szkodliwej substancji.

 

Zmiany w regulaminach

Dokonano zmian w zapisach regulaminów przyznawania wyróżnień miejskich. Oto najważniejsze z nich. Wprowadzono imienne certyfikaty do medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń”. Uznano, że taki medal może otrzymać także osoba nie mieszkająca w Luboniu. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Luboń”, zdaniem radnych, powinien być przyznawany szczególnie mieszkającym poza Luboniem. Wnioski będą mogły składać minimum dwie instytucje lub organizacje.

Obserwator Luboński

JN


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *