Start » Co nowego » Konkurs na stanowisko kuratora oświaty

Konkurs na stanowisko kuratora oświaty

Wyświetlono 1 579 razy

W celu zapewnienia profesjonalnego nadzoru nad szkolnictwem w województwie, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ogłosił 7 stycznia br. konkurs na stanowisko wielkopolskiego kuratora oświaty. Kandydaci na to stanowisko mogą składać dokumenty do 28 stycznia.

Wielkopolski kurator oświaty, jako kierownik jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej, wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje w zakresie oświaty.

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy mają wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Oceny kandydatur dokona komisja konkursowa, w skład której wchodzą 3 przedstawiciele MEN, 3 przedstawiciele wojewody, 2 reprezentantów sejmiku województwa i po 1 przedstawicielu wojewódzkich związków zawodowych nauczycieli.

Od 28 grudnia do czasu wyłonienia kuratora w drodze konkursu stanowisko osoby pełniącej obowiązki wielkopolskiego kuratora oświaty pełni Hanna Rajcic-Mergler, która zastąpiła emerytowaną Elżbietę Walkowiak.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *