Start » Co nowego » Nabór kandydatów na członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Nabór kandydatów na członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Wyświetlono 1 370 razy

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, działając na  podstawie art. 53m ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków

Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Poznaniu

Członkowie Komitetu powołani przez Prezesa IPN-KŚZpNP utworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mające na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym Oddziałowi IPN-KŚZpNP w Poznaniu.

W skład komitetów mogą wejść w szczególności przedstawiciele właściwego terytorialnie wojewody, marszałka województwa, wojewódzkiego konserwatora zabytków, uczelni i innych instytucji związanych z zagadnieniami pamięci narodowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności jest związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w tym fundacji kombatanckich oraz stowarzyszeń kombatanckich w rozumieniu art. 6  ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281). Kandydaci mogą zgłaszać swój akces samodzielnie lub być rekomendowani przez właściwe urzędy, instytucje i organizacje.

Komitet działa w oparciu o regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa IPN-KŚZpNP w sprawie regulaminu pracy komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa utworzonych przy oddziałach IPN-KŚZpNP. Praca w Komitecie ma charakter społeczny.
Zgłoszenia kandydatów należy nadsyłać do biura dyrektora Oddziału IPN-KŚZpNP
w Poznaniu na adres: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań, tel. 61 835 69 00, fax. 061 835 69 03,
e-mail: oddzial.poznan@ipn.gov.pl

w terminie do 5.09.2016 r.

IPN


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *