Start » Co nowego » Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018

Wyświetlono 1 262 razy

Od 21 marca do 3 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych, publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
– od 21.03.2017 r. do 3.04.2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego;
– 25.04.2017 r. godz. 13.00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifkowanych;
– od 25.04.2017 r. do 28.04.2017 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem;
– 5.05.2017 r. godz. 13.00 – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego
Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

– od 20.06.2017 r. do 26.06.2017 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych. W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały przedszkole w szkole podstawowej w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci 6 letnie (rocznik 2011) objęte są obowiązkiem rocznego odbycia przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym dzieci wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej. Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.
Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

Kryteria Rekrutacji:

Do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1) oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
4) prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):
1) oryginału,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76A par.1 KPS,
4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,
5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej nić 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).
Uchwałą z dnia 23 lutego 2017 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Dziecko obojga rodziców pracujących (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym, który sam wychowuje dziecko 6 Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych (oświadczenie nr 4)
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolna w danym przedszkolu 5 Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwa kandydata

(oświadczenie nr 5)

Dziecko i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 6)

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 3 Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu 2 Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu

(oświadczenie nr 8)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 1 Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

 

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kreteriów zobowiązani sa dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie pubktów przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Weryfikacja oświadczeń:
Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:
– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
– może zwrócić się do Burmistrza Lubonia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,
– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Lubonia korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,
– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4A ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. O świadczeniach rodzinnych.

UWAGA
Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego
1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
3. Wypełnić pola formularza,
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji

 

14 marca 20 marca

godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

21 marca 03 kwietnia

do godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
04 kwietnia 24 kwietnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
25 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
25 kwietnia

godz. 13.00

28 kwietnia

godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedcszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
5 maja godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza

 

od 5 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

20 czerwca godz. 12.00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
20 czerwca

 

26 czerwca godz. 15.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.  
30 czerwca godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
 
30 czerwca godz. 13.00 5 lipca godz. 15.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
 
7 lipca godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
 
Od 7 lipca Procedura odwoławcza  
31 lipca Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc  

http://lubon.pl/uploads/files/OSWIATA/kryteria%20przedszkola.pdf


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *