Start » Co nowego » Rekrutacja do przedszkoli i szkół – kompendium wiedzy

Rekrutacja do przedszkoli i szkół – kompendium wiedzy

Wyświetlono 2 145 razy

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Kiedy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 1 marca do 24 marca 2016 roku.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: od dnia 29 marca do 12 kwietnia 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 15 do 20 kwietnia 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

Po przeprowadzonej rekrutacji, jeśli przedszkola nadal będą dysponować wolnymi miejscami, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin : od dnia 25 kwietnia do 9 maja 2016 roku.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin : od dnia 12 maja do 18 maja 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin : w dniu 19 maja 2016 roku.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin : od dnia 20 maja do 23 maja 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 26 maja 2016 roku.

Kiedy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły?

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 15 marca do 15 kwietnia 2016 roku.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: do 21 kwietnia 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 23 kwietnia do 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 29 kwietnia 2016 roku.

Po przeprowadzonej rekrutacji, jeśli szkoły nadal będą dysponować wolnymi miejscami, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin : od dnia 17 sierpnia do 19 sierpnia 2016 roku.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin : do 22 sierpnia 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin : w dniu 23 sierpnia 2016 roku.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin : od dnia 23 sierpnia do 25 sierpnia 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 26 sierpnia 2016 roku.

 

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń

 


 

ZASADY REKRUTACJI

Marzec i kwiecień to czas, kiedy większość samorządów przeprowadza rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wtedy też rozpoczynają się zapisy dzieci do I klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Na rok szkolny 2016/2017 Rada Miasta Luboń podjęła uchwały, w których obowiązywać będą nowe zasady rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych. Kto ma pierwszeństwo?

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 obowiązywać będą kryteria wymienione w ustawie o systemie oświaty (art. 20c, ust. 2).

Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się placówka. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wówczas najpierw przyjęte zostaną dzieci:

– niepełnosprawne,

– mające niepełnosprawnego rodzica lub niepełnosprawnych oboje rodziców,

– niepełnosprawne rodzeństwo,

– pochodzące z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci),

– objętych pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców (obowiązuje definicja analogiczna jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku, gdy dane przedszkole lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego. I to właśnie do drugiego etapu, Rada Miasta Luboń wprowadziła uchwałą z dnia 15 stycznia 2016 roku, następujące kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Dziecko obojga rodziców pracujących (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym, który sam wychowuje dziecko 6 Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolna w danym przedszkolu 5 Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwa kandydata
Dziecko i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń
Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 3 Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola
Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu 2 Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu
Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 1 Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

 

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej będą przyjmowani wszyscy kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły. Jeżeli dana szkoła publiczna będzie nadal dysponować wolnymi miejscami, to dla kandydatów spoza obwodu, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Wówczas będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta Lubonia :

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
Dziecko i oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 5 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zamieszkaniu na terenie Miasta Lubonia kandydata oraz jego obojga rodziców/prawnych opiekunów i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny, w szkole podstawowej, do której jest składane zgłoszenie 4 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są uczniem/uczniami szkoły podstawowej, do której jest składane zgłoszenie
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której jest składane zgłoszenie 3 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata, do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której jest składane zgłoszenie
kandydat, którego rodzeństwo jest absolwentem szkoły podstawowej, do którego wpłynęło zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej w danej szkole 2 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są absolwentem/absolwentami szkoły podstawowej, do której jest składane zgłoszenie
Wielodzietność rodziny kandydata 2 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o wielodzietności rodziny kandydata
W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 2 oświadczenie rodziców i dziadków potwierdzające wspieranie w zapewnieniu należytej opieki
Kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność 2 oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności kandydata

 

Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjów

Do pierwszej gimnazjum będą przyjmowani wszyscy kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły oraz posiadający świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej. Jeżeli dane gimnazjum będzie nadal dysponować wolnymi miejscami, to dla kandydatów spoza obwodu, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Wówczas będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta Lubonia :

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
punkty za oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej:

a) język polski

b) matematyka

c) język obcy (wiodący nie dodatkowy)

d) historia i społeczeństwo

e) przyroda

a) ocena x 2b) ocena x 2c) ocena x 2
d) ocena x 2e) ocena x 2
świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej
punkty wynikające z oceny zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej:

a) wzorowe

b) bardzo dobre

a) 5 pktb) 3 pkt świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej
kandydat i oboje rodziców lub opiekunów prawnych kandydata mieszkają na terenie miasta Luboń oraz oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 2 pkt oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zamieszkaniu na terenie Miasta Lubonia kandydata oraz jego obojga rodziców/prawnych opiekunów i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń
wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o wielodzietności rodziny kandydata

 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół odbędzie w formie elektronicznej. Z harmonogramem naboru będzie można zapoznać się już w lutym na stronie www.lubon.pl

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń

 


 

DRZWI OTWARTE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIO- I SIEDMIOLETNICH.

Wielu rodziców stoi przed dylematem, czy posłać swojego sześciolatka do pierwszej klasy.

W związku z tym lubońskie szkoły podstawowe zorganizowały drzwi otwarte, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci urodzonych w roku 2009 oraz 2010.

 

Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej nr 1

25 lutego 2016 roku o godz. 18.00

 

Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej nr 2

19 lutego 2016 roku o godz. 12.00

 

Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej nr 3

24 lutego 2016 roku o godz. 16.30

 

Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej nr 4

25 lutego 2016 roku o godz. 17.00

 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

 

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej będą przyjmowani wszyscy kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły.

 

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *