Start » Polityka / samorząd » Relacja z 43. sesji Rady Miasta Luboń (27.03.2014 r.)

Relacja z 43. sesji Rady Miasta Luboń (27.03.2014 r.)

Relacja z 43. sesji Rady Miasta Luboń (27.03.2014 r.)
Wyświetlono 871 razy

Zmiana budżetu

Dochody budżetu naszego miasta zwiększono o kwotę 1 274 483 zł, to jest do 77 917 325 zł między innymi z tytułu uzyskania środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (545 458 zł), pochodzących z środków unijnych jako refundacja kosztów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W związku z pismem Ministra Finansów w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej, subwencję z budżetu państwa zmniejszono o 1 220 569 zł. Poza tym wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za obiady w SP1 i SP3) zwiększono o 30 000 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu naszego miasta o kwotę 1 274 483 zł, to jest do 86 531 539 zł, m.in. 535 993 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zwiększono również o 55 000 zł wydatki na oznakowanie ulic oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z kolei wydatki majątkowe na inwestycje zwiększono o kwotę 384 739 zł w związku z koniecznością wymiany instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2. Ponadto zwiększono o 98 200 zł wydatki na dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. Konsekwencją zmiany w tegorocznym budżecie było wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024”, którą należało do niego dostosować.

Zwierzęta bezdomne

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie wykonywanych zadań własnych. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń” ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie im właściwej opieki na terenie naszego miasta. Realizacja programu obejmuje w szczególności zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym, umieszczając je w schronisku dla zwierząt w Przyborówku pod Szamotułami (bezdomne zwierzęta gospodarskie czasowo zatrzymane znajdą właściwą opiekę w gospodarstwie rolnym przy ul. Podgórnej 19). W przypadku zdarzeń drogowych zwierzęta na terenie naszego miasta mają zapewnioną całodobową opiekę weterynaryjną. Warto również wspomnieć o znakowaniu zwierząt (np. akcja czipowania psów) umożliwiającym ich identyfikację i kontakt z właścicielem. Na realizację ww. zadań przeznaczono z budżetu miasta środki w wysokości 164 650 zł. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Lubonia zajmuje się firma KOM-LUB. Mieszkańcy mają prawo ubiegać się o sprawowanie nad zwierzęciem bezdomnym opieki ograniczonej w czasie – zwaną „domem tymczasowym”, względnie stałej, innymi słowy nieograniczonej w czasie zmierzającej do adopcji (oczywiście nieodpłatnej). Przyjęcie uchwały dotyczącej programu, o którym mowa, przełoży się niewątpliwie na ograniczenie bezdomności zwierząt na naszym terenie.

Akcje

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie przez nasze miasto akcji w Spółce Aquanet SA. Było to konsekwencją zaakceptowanego przez Radę w październiku 2011 r. zobowiązania dotyczącego budowy kanalizacji w odcinku ul. Polnej (końcowy etap budowy obwodnicy Poznańska-Polna), zgodnie z którym Miasto i Spółka zgodziły się ponieść koszty budowy po połowie. Koszt inwestycji wyniósł 1,3 mln zł. W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego do końca marca br. w kwocie 650 000 zł Miasto Luboń objęło nowe akcje, emitowane w drodze subskrypcji prywatnej, w Aquanet SA.

PLOT

O podjęciu uchwały dotyczącej przystąpienia naszego miasta do Stowarzyszenia pod nazwą Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) radni zdecydowali jednogłośnie. Zanim jednak do tego doszło, uczestniczący w obradach prezes Zarządu PLOT – Jan Mazurczak i pracownik projektu – Wojciech Mania zaprezentowali pokaz multimedialny przybliżający genezę powstania i całokształt działalności Stowarzyszenia. Integracja działań w zakresie turystyki jest jednym z działań odgrywających dużą rolę w procesie tworzenia nowoczesnej aglomeracji. Celem PLOT jest promocja turystyczna obszaru, do którego została powołana, wkrótce także naszego miasta. Obecnie należą do niej m.in. Poznań, powiat poznański oraz gminy aglomeracji poznańskiej, natomiast podstawowe jej cele programowe to: rozwój krajowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej do aglomeracji poznańskiej, promocja wśród mieszkańców oferty turystycznej gmin członkowskich oraz szeroko rozumiana integracja gmin stowarzyszonych. Po zakończeniu pokazu radni zadawali pytania, natomiast goście na nie odpowiadali. Zapytano m.in., jakie koszty poniesie nasze miasto, przystępując do Stowarzyszenia? Otóż roczny koszt członkostwa w PLOT to 7 tys. zł (ok. 23 grosze od mieszkańca).

Inne

Ponadto radni jednogłośnie przyjęli trzy uchwały związane z funkcjonowaniem transportu publicznego, w ramach których będzie zawarte i podpisane porozumienie międzygminne (Luboń, Poznań, Puszczykowo oraz gmin Mosina i Komorniki) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Po niełatwych negocjacjach i wielu wzajemnych konsultacjach m.in. z Zakładem Transportu Miejskiego (ZTM) zainteresowane gminy doszły do optymalnego porozumienia, co powinno się przełożyć na zadowolenie korzystających z transportu publicznego na naszym terenie.

W dalszej kolejności przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – radna Elżbieta Szwedziak przedstawiła pokrótce sprawozdanie komisji z realizacji programu za ubiegły rok, także sprawozdanie finansowe, z którymi uprzednio radni się zapoznali. W ramach zadań własnych samorządu gminy program GKRPA jest co roku modyfikowany do aktualnych potrzeb środowiskowych pojawiających się w trakcie realizacji zadań bieżących. W roku ubiegłym komisja wydała 47 koncesji na sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych (dwa lata temu – 87), 15 koncesji w punktach gastronomicznych (26) oraz 5 koncesji jednorazowych (3). Jednocześnie, podobnie jak przed dwoma laty, wygaszono 18 koncesji detalicznych oraz 7 gastronomicznych. W ubiegłym roku w naszym mieście funkcjonowało 59 sklepów detalicznych (przed dwoma laty – 53) oraz 11 punktów gastronomicznych (12) sprzedających napoje alkoholowe.

– W punkcie wolne głosy i wnioski radna Ewa Rogowicz poruszyła kwestię palenia e-papierosów i wniosła o umieszczenie stosownego zapisu w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w naszym mieście, który zakazywałby palenia tzw. ekologicznych papierosów w środkach komunikacji miejskiej.

– Z kolei obecny na sesji mieszkaniec naszego miasta – Robert Korcz – poruszył nie po raz pierwszy kwestię zamieszkiwania niektórych radnych poza Luboniem.

– Radny Jakub Bielawski złożył wniosek dotyczący udostępnienia protokółu powykonawczego prac remontowych przeprowadzonych na terenie wynajmowanej części hali LOSiR, zwrócił się on również do radnych o zajęcie stosownego stanowiska w związku z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli (NIK), przeprowadzonej w LOSiR-ze w ubiegłym roku. Wnioskodawcy chodziło o to, żeby Rada Miasta wyraziła opinię, że obecny dyrektor LOSiR-u nie powinien pełnić stanowisk kierowniczych. Sprawą zajmą się poszczególne komisje Rady.

– W tym punkcie obrad zabrał również głos przewodniczący RML – Marek Samulczyk, który nawiązał do ufundowania ze środków Rady nowej tablicy pamiątkowej, którą zamontowano w miejscu uszkodzonej, starej na frontowej ścianie budynku dawnej Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. Jednocześnie przewodniczący złożył wniosek o ufundowanie przez RML nowej okolicznościowej tablicy upamiętniającej postać Augusta hrabiego Cieszkowskiego i zamontowanie jej na kamieniu przy Krzyżu Milenijnym u zbiegu ulic Powstańców Wlkp. i Puszkina (w bliskim sąsiedztwie Domu Włodarza), motywując to obchodami przypadającej w tym roku dwusetnej rocznicy urodzin hrabiego.

Paweł Wolniewicz

Opublikowano „Wieści Lubońskie” kwiecień 2014

Prezes Zarządu PLOT – Jan Mazurczak (z lewej) i pracownik projektu – Wojciech Mania prezentują uczestnikom sesji cele i działania poznańskiego Stowarzyszenia   fot. Paweł Wolniewicz

Prezes Zarządu PLOT – Jan Mazurczak (z lewej) i pracownik projektu – Wojciech Mania prezentują uczestnikom sesji cele i działania poznańskiego Stowarzyszenia fot. Paweł Wolniewicz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *