Start » Co nowego » Zmiana rejonów szkolnych

Zmiana rejonów szkolnych

Wyświetlono 2 170 razy
Kolorami zaznaczono rejony dla poszczególnych podstawowych placówek oświatowych

Kolorami zaznaczono rejony dla poszczególnych podstawowych placówek oświatowych

Obowiązkiem Rady Miasta jest m.in. ustalenie granic obwodów dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, tak, aby umożliwić wszystkim uczniom spełnianie obowiązku szkolnego. W związku ze zmianami w szkolnictwie podstawowym (obowiązek szkolny od 6 roku życia) oraz rozbudową Nowego Centrum Lubonia (NCL) doprowadzono do sytuacji, że w usytuowanej najbliżej NCL placówce – Szkole Podstawowej nr 2 – powstała najtrudniejsza sytuacja. Liczba „nowych” dzieci przekraczałaby tu w tym roku 250. Tak więc utrzymanie dotychczasowej rejonizacji przyczyniłoby się do poważnego przeciążenia głównie tej właśnie placówki. Bez zmiany granic szkół, liczba dzieci przyjętych na rok szkolny 2015-2016 w naszym mieście kształtowałby się następująco: SP 1 – 177 dzieci, SP 2 – 253, SP 3 – 83, SP 4 – 125 dzieci.

Rosnąca liczba uczniów w danej placówce, bez jednoczesnej jej rozbudowy, oznacza wydłużenie pracy szkoły, a tym samym jeszcze późniejsze kończenie zajęć niż obecnie. Zaproponowane przez urzędników, a uchwalone przez radnych na sesji 5 marca br., nowe rejony szkół pozwolą zrównoważyć obciążenia poszczególnych lubońskich placówek i zmniejszyć liczbę nowoprzyjętych uczniów w SP 2, co się przełoży na skrócenie dnia nauki. Po zmianie rejonizacji szkół, we wrześniu 2015 r., liczba dzieci przyjętych do poszczególnych placówek podstawowych wyniesie szacunkowo: SP 1 – 189 dzieci, SP 2 – 187, SP 3 – 108, SP 4 – 152.

Zmiany granic obwodów dotyczą przeniesienia z obwodu SP 2 do innych szkół lubońskich, w szczegółach:

– z obwodu SP 2 do rejonu SP 1 przeniesiono dzieci mieszkające przy ul. Kościuszki od nr 57 (nieparzyste do końca) oraz ul. Sikorskiego od nr 31 do nr 43 (nieparzyste),

– z SP 2 do obwodu SP 3 przeniesiono adresy: al. Jana Pawła II 17 i 19, ul. Konarzewskiego od nr 1 do 28 (włącznie), ul. Pułaskiego od nr 28 do ul. Okrzei, ul. Wschodnia 26, 27 A-D, 28, 29 A-B,

– z SP 2 do SP 4 przesunięto dzieci z al. Jana Pawła II 20, ul. Konarzewskiego 25 A-D oraz ul. Konarzewskiego od ul. Prusa do nr 46.

To niewątpliwie krótkotrwałe rozwiązanie problemu. Wszyscy mają na uwadze konieczność budowy w przyszłości nowej szkoły podstawowej nr 5 w rejonie ul. Ogrodowej. Obecnie rozpoczęły się prace planistyczne zmierzające do wyznaczenia w „Studium zagospodarowania przestrzennego” miejsca pod nową placówkę i uregulowanie własności

Magdalena Woźniak-Patej

 

Dlaczego zmieniono obwody szkolne

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w Luboniu na rok szkolny 2015-2016 będzie się odbywał zgodnie z ustalonymi uchwałą Rady Miasta (05.03.2015) nowymi obwodami.

Władze miasta zdecydowały się na tę trudną decyzję, jaką jest zmiana obwodów szkolnych, w związku z sytuacją demograficzną, wynikającą z dynamiki przyrostu dzieci w obwodach szkolnych, a także obowiązkiem szkolnym dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 i w roku 2009 (sześciolatków). Decyzja ta została poprzedzona szczegółową analizą wszystkich związanych z tym aspektów i uwarunkowań. W szczególnie trudnej sytuacji znalazła się Szkoła Podstawowa nr 2, gdzie według dotychczas obowiązujących obwodów, do klas pierwszych miało trafić około 250 dzieci. Taka sytuacja spowodowałaby wydłużenie czasu pracy placówki nawet do godz. 19.30. Rozważano różne koncepcje rozwiązania problemu – wynajęcie starego budynku szkoły przy ul. Armii Poznań, wynajęcie budynku salek parafialnych parafii pw. św. Jana Bosko, budowy kontenerowej, przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Żmudne analizy liczby dzieci w konkretnych blokach (domach), utwierdziły nas w przekonaniu, że najwłaściwszym rozwiązaniem w aktualnej sytuacji jest rozłożenie ciężaru przyjęcia tak dużej liczby dzieci na wszystkie lubońskie szkoły podstawowe.

Wprowadzona zmiana obwodów zakłada, że część ul. Konarzewskiego (należąca do Nowego Centrum Lubonia – najbardziej wysunięta na południe) będzie należeć do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4, część ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II (usytuowana najbardziej na wschód) ma należeć do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 oraz część osiedla „Lubonianka”, położona najbliżej Szkoły Podstawowej nr 1, do obwodu tejże szkoły. Po zmianie obwodów do klas pierwszych SP 2 trafi ok. 190 uczniów. Łączna liczba dzieci w tej szkole w nowym roku szkolnym przekroczy prawdopodobnie 900.

Aby móc zapewnić komfort nauki i bezpieczeństwo uczniom SP 2 podjęliśmy decyzję, że w roku szkolnym 2015-2016 nie będzie naboru do oddziałów zerowych przy tej szkole. Rodzice, którzy chcieli zapisać swoje pociechy do „zerówki” w SP 2, będą mogli skorzystać z oferty pozostałych szkół podstawowych i przedszkoli publicznych. Warto przypomnieć, że w przedszkolach publicznych dziecko ma zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu; wysokość opłaty, po 5 bezpłatnych godzinach, nie może przekroczyć 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce. Przedszkole nie pobiera opłat za nieobecność dziecka.

Aby złagodzić negatywne konsekwencje zmian, dzieci (z rejonów objętych zmianami), których rodzeństwo uczęszcza już do SP 2, będą miały możliwość pozostania w tejże szkole. Dyrektorzy lubońskich podstawówek zapewniają ponadto, że utworzą klasy, w których będą dzieci z tego samego rejonu zamieszkania. Miasto gotowe jest również dostosować rozkłady jazdy autobusów do potrzeb rodziców i dzieci objętych zmianami. Obecni „zerówkowicze” z SP 2, którzy nie mogą zostać przyjęci do klasy I w tej szkole (ze względu na zmianę obwodu), będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych i na preferencyjnych warunkach zostaną przyjęci do „swojej” szkoły.

Wszyscy dyrektorzy zapewniają, że zmiana obwodów szkolnych nie spowoduje znacznego wydłużenia czasu pracy placówek w stosunku do aktualnie istniejących godzin.

Mateusz Mikołajczak

Zastępca Burmistrza Miasta Luboń


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *