Start » Polityka / samorząd » Kolejna zmiana budżetu na 45. sesji

Kolejna zmiana budżetu na 45. sesji

Wyświetlono 1 105 razy

Kolejna zmiana budżetu

Relacja z 45. sesji Rady Miasta Luboń (29.05.2014 r.)

Na wstępie Burmistrz Dariusz Szmyt wniósł o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu nad zabytkami dla naszego miasta na lata 2014-2017”, motywując to nieotrzymaniem stosownych uzgodnień od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Radni jednogłośnie przyjęli ten wniosek, po czym również pozytywnie zagłosowali za uszczuplonym programem obrad. Przy tej okazji nie po raz pierwszy nasuwa się pytanie związane z zakresem obowiązków i kompetencjami Powiatowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w świetle wydawanych decyzji zezwalających na wyburzanie jednych z najstarszych budynków wybudowanych w naszym mieście. Wspomnę tylko o starej karczmie u zbiegu ulic Żabikowskiej i 11 Listopada (tu funkcjonuje obecnie sklep Netto), pięknym, zabytkowym domu przy ul. 3 Maja, należącym od pokoleń do rodziny Michalskich, czy ostatnio – ciekawego architektonicznie i okazałego, postawionego przed wojną domu, stojącego na narożniku ulic Armii Poznań i 3 Maja, należącego niegdyś do rodziny powstańca wielkopolskiego – Józefa Hernesa. Decyzje te delikatnie mówiąc, są enigmatyczne i budzą wiele kontrowersji wśród mieszkańców Lubonia i nie tylko.

Medal dla I. Skrzypczak

Podczas kwietniowej sesji radni podjęli przez aklamację uchwałę o nadaniu Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń” pani Irenie Skrzypczak. W konsekwencji na sesji relacjonowanej, tuż po rozpoczęciu obrad to honorowe odznaczenie zostało wręczone wyróżnionej mieszkance naszego miasta przez Burmistrza – Dariusza Szmyta i Przewodniczącego RML – Marka Samulczyka (czytaj więcej).

Zmiana budżetu

W ramach nie pierwszej w tym roku zmiany budżetu zwiększono dochody o kwotę 351 905 zł. Między innymi wpływy z różnych dochodów zwiększono o 137 925 zł z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT, zaplanowano także wpływy, nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego w kwocie 100 000 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 86 000 zł. W sumie dochody budżetu zwiększono do kwoty 78 577 248,81 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki z budżetu o tę samą kwotę 351 905 zł, tj. do kwoty 87 191 462,81 zł. Między innymi zwiększono wydatki majątkowe o 101 000 zł (w tym na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 86 000 zł), ponadto o kwoty: 82 500 zł na zapłatę należnego podatku VAT oraz wynagrodzenie kancelarii prawnej dra Krystiana Ziemskiego (za pomoc w odzyskaniu przez Miasto podatku VAT związanego z budową hali LOSiR w 2009 r.), 70 000 zł na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) „Nad Wartą”, 30 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych, 24 780 zł przeznaczono na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz 24 587 zł na remonty w Szkołach Podstawowych nr 1 i 3.

Konsekwencją zmiany w tegorocznym budżecie było wprowadzenie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024”, którą należało do niego dostosować.

Miejski Program Rewitalizacji

Radni podjęli uchwalę dotyczącą aktualizacji Programu Rewitalizacji, który jest dokumentem niezbędnym do pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego oraz inicjatywy Jessica. Jest to program wieloletni, okresowo uzupełniany i obejmuje swym zasięgiem cały teren naszego miasta, który podzielono na trzy obszary: Luboń, Żabikowo i Lasek. Wyboru obszarów dokonano, uwzględniając wyniki analiz stanów kryzysowych dotyczących: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, przedsiębiorczości mieszkańców i zanieczyszczenia środowiska.

Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo, 2-Lubonianka, 3-Luboń, 4-Lasek. Głosowania: z-za, p-przeciw, w-wstrzymujący, n-nie brał udziału, nn-nieobecny

Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo, 2-Lubonianka, 3-Luboń, 4-Lasek. Głosowania: z-za, p-przeciw, w-wstrzymujący, n-nie brał udziału, nn-nieobecny

Regulamin wybiegu dla psów

Chodzi o regulamin korzystania z wybiegu dla psów, który wkrótce powstanie na terenie Wzgórza Papieskiego (po zachodniej jego stronie, w sąsiedztwie parkingu). Wprowadzenie regulaminu pozwoliło na uregulowanie spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku oraz bezpieczeństwa na terenie wybiegu, który jest bardzo potrzebny w tym rejonie naszego miasta. Dokument ten jest po prostu zbiorem zasad obowiązujących właścicieli puszczających na wyznaczonym terenie swoje psy bez uwięzi.

Wolne głosy i wnioski

W tym punkcie programu obrad dyskutowano o ponownych podtopieniach niektórych posesji i domostw na terenie miasta spowodowanych obfitymi opadami deszczu. Poruszono też kwestię funkcjonowania miejskiej komunikacji publicznej, utrudnień komunikacyjnych związanych z prowadzonymi inwestycjami w naszym mieście (m.in. kanalizacja Lasku czy przebudowa dworca kolejowego i modernizacja linii kolejowej Wrocław-Poznań) oraz robót drogowych. Radni powrócili także w dyskusji do sprawy przebudowy placu bł. Edmunda Bojanowskiego oraz usytuowania na nim okolicznościowej ławeczki jego imienia. Na koniec nawiązano do kontroli przeprowadzonej przez NIK w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w aspekcie informacji o jej wynikach, zwłaszcza o karze w wysokości 50 000 zł nałożonej na LOSiR za dopuszczenie do użytkowania obiektu sportowo-rekreacyjnego bez uzyskania stosownego pozwolenia (Miasto nie zgadza się w określonym zakresie z raportem NIK i złożyło w tej sprawie zgodnie z literą prawa stosowne odwołanie).

Sesja trwała od godz. 16.30 do 18.55.

Paweł Wolniewicz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *