Start » Polityka / samorząd » Relacja z 44. sesji RML

Relacja z 44. sesji RML

Relacja z 44. sesji RML
Wyświetlono 836 razy

Na wstępie radny Jakub Bielawski wniósł o zmianę porządku obrad i rozszerzenie go o przyjęcie przez Radę Miasta stanowiska w sprawie Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR). W związku z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli (NIK) radny zabiegał o to już podczas ostatniej sesji (czytaj „WL” 04-2014, str.17). Po omówieniu i przeanalizowaniu jego treści przez poszczególne komisje RML postanowił stanowisko znowelizować i ponownie przedstawić na sesji. Wniosek radnego poddano głosowaniu, jednak nie uzyskał on wymaganej bezwzględnej większości głosów (7 głosów – „za”, 3 – „przeciw” i 10 „wstrzymujących się”). W związku z tym pozostał pierwotny porządek obrad.

Uchwała planistyczna

Przystąpiono do sporządzenia zmiany na całym obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”. Ma to na celu przede wszystkim ujednolicenie zapisów dla tego rejonu naszego miasta, ponieważ obecnie obowiązują plany z lat: 1999, 2005, 2006 i 2009. Podejmując uchwałę, radni wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, składających wnioski pisemne i ustne, które uzyskały akceptację Burmistrza naszego miasta. Wreszcie istniejące plany wymagały dostosowania do zapisów obowiązującego Studium. Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Statut Miasta

Komisja Organizacyjno-Prawna (KOP) Rady Miasta Luboń (RML) zainicjowała zmiany w treści Statutu Miasta Luboń obowiązującego od lipca 2003 r. i zmienionego w marcu roku 2008. Zmiany zaproponowane przez KOP, zgłoszone przez Burmistrza, radnych i mieszkańców naszego miasta dotyczyły uporządkowania, uszczegółowienia oraz zaktualizowania istniejących zapisów w Statucie i wyszczególniono je w 25 punktach. Radni analizowali i omawiali projekt zmian podczas posiedzeń Komisji RML, jednak niektóre z nich wzbudziły kontrowersje. Jednym z nich było zagadnienie zasady działania klubów radnych. Punkt stwierdzający, że warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych (do tej pory co najmniej 5). Jako pierwsza podważyła zasadność tej zmiany w Statucie radna Małgorzata Matysiak, składając wniosek o wykreślenie z projektu Uchwały punktu 23. dotyczącego zmniejszenia wymaganej ilości radnych warunkującej założenie Klubu. Radna stwierdziła, że zmieniony Statut ma służyć RML przyszłej kadencji. W obliczu czekających nas wyborów jednomandatowych należy się spodziewać, że w skład nowej Rady wejdą radni z różnych ugrupowań. Teoretycznie umożliwienie tworzenia Klubów trzyosobowych może doprowadzić do powstania nawet siedmiu w 21-osobowej radzie, co w konsekwencji przełożyłoby się na destabilizację pracy Rady. W toku wywołanej dyskusji część radnych wyrażała opinie w podobnym do wnioskodawczyni tonie, druga zaś grupa opowiadała się za wprowadzeniem zmiany, o której mowa. Warto również podkreślić, że Ustawa o Samorządzie Gminnym głosi, że członkowi każdego z Klubów Radnych należy zapewnić udział w Komisji Rewizyjnej RM, co oznacza, że w przypadku powstania 7 klubów komisja ta liczyłaby co najmniej 7 członków. Po burzliwej chwilami dyskusji radni zaopiniowali złożony wniosek o pozostawienie zapisu – minimum 5 osób w klubie – negatywnie (patrz tabela głosowań). Czy trzyosobowe Kluby będą dobrym rozwiązaniem? Czas pokaże – odpowiedzią na to pytanie będzie niewątpliwie praca RML w przyszłej kadencji, w nowym składzie.

Także niemałe kontrowersje wśród radnych wywołała zmiana w paragrafie 39. Statutu polegająca na wprowadzeniu zapisu stwierdzającego, że Rada może zmienić porządek obrad sesji w celu wysłuchania głosów mieszkańców w sprawach dotyczących problemów Miasta, dodając punkt na początku sesji „wysłuchanie publiczne” do porządku obrad sesji, ustalając limit czasowy wystąpienia. W tej kwestii jako pierwsza, głos zabrała radna Ewa Rogowicz – wnioskując o dodanie do nowego zapisu, iż mieszkańcy chcący złożyć wniosek o wystąpienie publiczne winni zgłosić ten zamiar przed sesją Przewodniczącemu RM. Dalej idący wniosek złożył radny Adam Dworaczyk, który zaproponował dodanie do paragrafu, o którym mowa odrębnego punktu „Wysłuchanie głosów mieszkańców w sprawach miasta na początku sesji”. W toku merytorycznej dyskusji radni analizując przedstawione wnioski, ujawnili różne zdania i wyrażali odmienne poglądy. Część radnych uznała, że wnioski nie zmienią zasadniczo treści Statutu, ponieważ przybyli na sesję mieszkańcy, chcący wystąpić publicznie mają to zagwarantowane zapisem o możliwości zmiany porządku obrad w celu ich wysłuchania, co jest obecnie z powodzeniem praktykowane. Ponadto sesje i posiedzenia Komisji RML są dla mieszkańców naszego miasta otwarte i zainteresowani mogą w nich uczestniczyć, zabierając głos na ważne dla nich sprawy i aspekty życia społecznego oraz samorządowego. Z kolei część radnych opowiadała się za zasadnością złożonych wniosków podzielając zdanie wnioskodawców. Po zakończeniu dyskusji radni głosując, pozytywnie zaopiniowali dalej idący wniosek Adama Dworaczyka. Warto podkreślić, że wniosek uzyskał poparcie przewagą jednego głosu – „za” (patrz tabela głosowań). Nasuwa się również stwierdzenie, że w niczym to nie zmienia faktu możliwości zmiany porządku obrad RML z uzasadnionych przyczyn, zgodnie z proponowaną pierwotnie zmianą.

Medal dla Ireny Skrzypczak

Wniosek o przyznanie Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń” długoletniej mieszkance naszego miasta – Irenie Skrzypczak – złożył Tomasz Kujawa – redaktor naczelny internetowej gazety lokalnej „Echo Lubonia”. Pani Irena Skrzypczak jest z wykształcenia pedagogiem i od lat prowadzi działalność społeczną na rzecz Lubonia i jego mieszkańców, którzy przez trzy kolejne kadencje swoim wyborem powierzali jej mandat w radzie Powiatu Poznańskiego (lata 1998-2010). Od roku 2003 zasiada w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, jest również członkiem powiatowej społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie działa na gruncie samorządowym i społecznym, pełniąc szereg funkcji m.in. jest członkiem Rady Programowej Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest także ambasadorką naszego miasta poza jego granicami. Wniosek o przyznanie medalu opiniowała Komisja Organizacyjno-Prawna RML, która stwierdziła, że w pełni zasługuje on na zaakceptowanie i wyraziła pozytywną opinię. Radni podjęli Uchwałę przez aklamację.

Sesja zakończyła się po godz. 19.

Paweł Wolniewicz

Głosowanie radnych podczas 44. sesji RML

Głosowanie radnych podczas 44. sesji RML

opublikowano „Wieści Lubońskie” maj-2014


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *